Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Officieel partner

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voorzover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventueel afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper, tenzij afwijkend overeengekomen bepalingen schriftelijk bij onze orderbevestiging zijn vermeld. In dat geval zullen alle overige bepalingen, als hieronder vermeld, onveranderd hun geldigheid behouden. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn of komen met voorschriften, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde overheid, dan worden deze laatste geacht in de plaats te zijn getreden van zodanige bepaling. Dit laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, opgave van levertijden, e.d. zijn geheel vrijblijvend. Dit geldt ook voor onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten. Hieraan kan koper nimmer het recht ontlenen een overeenkomst met ons te doen ontbinden, dan wel afname van goederen te weigeren of zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Bij aanbieding voor levering uit voorraad geldt de conditie: “mits onverkocht”.

3. Overeenkomsten

Opdrachten worden voor ons eerst bindende overeenkomsten na schriftelijke bevestiging van onze aanvaarding van de order.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en vrijblijvend tot de datum van levering en zijn gebaseerd op fabrieksprijzen, deviezenkoersen, vrachttarieven, behandelingskosten, assurantiepremies en invoerrechten, op basis waarvan wij calculeerden op de datum van onze aanbieding. Wij zijn gerechtigd eventuele veranderingen in bovengenoemde factoren, die plaatsvinden tussen de datum van onze aanbieding en de datum van aflevering, door te berekenen.

5. Levertijden

De in onze orderbevestiging vermelde levertijden zijn door ons zo nauwkeurig mogelijk bepaald, uitgaande van normale omstandigheden. Oorzaken buiten onze wil kunnen tot vertraagde of vervroegde levering leiden. Koper kan hieraan niet het recht ontlenen de overeenkomst te doen ontbinden. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor welke schaden dan ook, die tengevolge van eventuele na- of voortijdige, dan wel niet-levering mochten ontstaan. Koper vrijwaart ons tevens voor aanspraken van derden welke daarmee verband houden.

6. Levering

Levering vindt plaats op het moment van terbeschikkingstelling. Bij levering af wal of af magazijn in Nederland zijn invoerrechten en alle andere kosten tot af wal of af magazijn in onze prijzen inbegrepen. Alle verdere kosten van vervoer zijn in dit geval voor rekening van de koper, die eveneens het transportrisico draagt, vanaf de plaats van levering. Bij levering franco huis geldt altijd de conditie “ongelost”. Bij franco levering is het transportrisico tot de aangegeven bestemming door ons gedekt. Indien geen speciaal vervoermiddel voor transport door de koper is aangegeven, wordt koper geacht met onze keuze van vervoermiddel akkoord te gaan. Mocht na bevestiging van de order blijken, dat onze fabrieken en/of leveranciers plotseling de aflevering voor geruime tijd staken door welke oorzaak dan ook, dan hebben wij het recht bestellingen van onze kopers te annuleren zonder verplichting tot enige schadevergoeding en/of schadeloosstelling. Wanneer koper goederen uit ons magazijn doet afhalen, dient hij binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van inontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag van zijn kosten, eventueel elders. Indien koper de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Te allen tijde hebben wij het recht van koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld.. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

7. Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper is gehouden tot het betalen van vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen of aan grondstoffen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan na levering der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van welke oorzaak of reden ook, de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst buiten onze wil is geannuleerd.

8. Transportschade

Transportschade aan de geleverde goederen bij franco huis levering dient op de dag van ontvangst of ten laatste op de volgende werkdag bij ons gemeld te worden. Mocht de koper c.q. de ontvanger niet direct tot de juiste vaststelling van de schade kunnen komen dan dient eveneens binnen dezelfde termijn een voorlopige opgave van de schade aan ons verstrekt te worden: de exacte specificatie dient dan binnen 8 dagen te volgen.

9. Emballage                                                                                                                                                           

In de verkoopprijs begrepen emballage wordt niet teruggenomen. Verpakkingen zullen in de normale door verkoper gebruikte emballage geschieden. Afwijkende verpakkingen en/of merken zijn voor rekening van koper.

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Koper is verplicht ons te vrijwaren tegen aanspraken welke derden menen te hebben tengevolge van schade, veroorzaakt door enig door ons aan koper geleverd goed en voorts tegen soortgelijke aanspraken van derden terzake van schaden verband houdende met goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben. Noch wij, noch de fabrikanten of leveranciers, welker producten door ons worden geleverd, zijn aansprakelijk voor constructies of berekeningen van constructies van of met betrekking tot de installaties, waarin de geleverde producten worden toegepast of ingebouwd, noch voor schade aan deze producten of aan de betreffende installaties, die ontstaan door ondeskundige toepassing of inbouw door de afnemer of door derden. Eventueel door ons gegeven adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis, ervaring en inzichten. Zij worden echter vrijblijvend verstrekt en er kunnen geen aanspraken voor eventuele schadevergoedingen op worden gegrond. Elke aansprakelijkstelling of reclame gegrond op adviezen door of vanwege ons of een van onze medewerkers gegeven wordt bij deze tussen partijen uitgesloten.

11. Garantie

Garanties zijn alleen van toepassing indien ze door ons bij de orderbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is. In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het een fabrieksgarantie, dan geldt deze onveranderd voor koper, met ons als intermediair. Wij leveren goederen voor zover wij die van derden betrekken volgens fabrieksgegevens, waaromtrent als zodanig geen reclames mogelijk zijn. Kopers worden geacht met deze fabrieksgegevens bekend te zijn. Koper vrijwaart ons voor alle garantieaanspraken van derden terzake van aan hem geleverde goederen. Koper verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.

12. Reclames

Reclames met betrekking tot de staat van het door ons geleverde dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Compensatie en schuldvergelijking is uitdrukkelijk uitgesloten. Reclames met betrekking  tot eventuele verborgen gebreken van het geleverde zijn slechts van waarde mits ze schriftelijk zijn ingediend binnen 6 maanden na de levering, tenzij een langere garantietermijn werd overeengekomen.

13. Betalingscondities

Indien niet anders overeengekomen, geldt onze conditie: “Betaling 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, door overmaking op onze bank- of girorekening”, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten. Bij overschrijding van deze betalingstermijn of bij overschrijding van de afwijkend overeengekomen betalingstermijn is koper ons een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het gehele factuurbedrag vanaf de dag, volgende op die waarop betaald had dienen te zijn. Indien wij tengevolge van in gebreke blijven met betaling of tijdige betaling tot incasso- cq. rechtsmaatregelen overgaan, zijn alle kosten van deze incasso- cq. rechtsmaatregelen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand, voor rekening van koper die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 90,76, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

14. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverd en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verkopen, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren, voor zover niet binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf verwerkt of verkocht. Als de koper in gebreke is met nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.

15. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16. Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nr. 08174024.

 

Techniparts B.V. Technische Handelsonderneming, Rondweg 268091XB Wezep 

Tel.038-4601232 / Fax 038-4604713 www.sealingtechnologies.eu   KvK 08174024

Webshop laten maken door Dotsimpel